e_egyetem_logo
Kipróbálom
Bejelentkezés
Angol Felsőfokú Nyelvvizsga - Kulcsmondatok - Városi Élet


Összeírtunk NEKED néhány hasznos kulcskifejezést, amelyeket elővehetsz az angol felsőfokú SZÓBELI és ÍRÁSBELI nyelvvizsgán, ha ezt, a VÁROSI ÉLET témát kapod.  


Mik az általános problémák a városi élet terén?


 1. - Traffic congestion and lack of reliable public transportation - Forgalmi dugók és a megbízható tömegközlekedés hiánya

 2. - Pollution and environmental degradation - Környezetszennyezés és környezetromlás

 3. - Limited access to green space and outdoor recreation - A zöldterülethez és a szabadtéri kikapcsolódáshoz való korlátozott hozzáférés

 4. - High cost of living and housing affordability issues - Magas megélhetési költségek és a lakhatás megfizethetőségével kapcsolatos problémák

 5. - Crime and safety concerns - Bűnözéssel és biztonsággal kapcsolatos aggályok

 6. - Social isolation and lack of a sense of community - Társadalmi elszigeteltség és a közösségi érzés hiánya
firstSectionImg
hullam_1 hullam_2
section_3
Városi közlekedéssel kapcsolatos problémák
 1. - Heavy traffic can lead to long commute times and reduced productivity - A nagy forgalom hosszú ingázási időhöz és a produktivitás csökkenéséhez vezethet

 2. - Traffic congestion can contribute to air pollution and greenhouse gas emissions - A forgalmi dugók hozzájárulhatnak a légszennyezéshez és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásához

 3. - Traffic accidents are more common in cities, posing a risk to pedestrians and motorists - A városokban gyakoribbak a közlekedési balesetek, amelyek veszélyt jelentenek a gyalogosokra és az autósokra

 4. - Traffic can be noisy and contribute to overall urban noise pollution - A forgalom zajos lehet, és hozzájárulhat az általános városi zajszennyezéshez

 5. - Traffic congestion can make it difficult for emergency vehicles to respond quickly to emergencies - A forgalmi torlódások megnehezíthetik a sürgősségi járművek gyors reagálását a vészhelyzetekre

 6. - Traffic can contribute to the overall stress and frustration of city residents - A közlekedés hozzájárulhat a városlakók általános feszültségéhez és frusztrációjához
Hogyan javítható a városi közlekedés?
 1. - Increasing the capacity and efficiency of public transportation systems, such as buses and trains - A tömegközlekedési rendszerek, például a buszok és vonatok kapacitásának és hatékonyságának növelése

 2. - Implementing bike-sharing programs and dedicated bike lanes to encourage cycling as an alternative mode of transportation - Kerékpármegosztó programok és külön kerékpársávok bevezetése a kerékpározás mint alternatív közlekedési mód ösztönzése érdekében 

 3. - Implementing carpool lanes and incentives to encourage carpooling - Közös autóhasználatot ösztönző sávok és kedvezmények bevezetése a közös autóhasználat ösztönzésére

 4. - Implementing congestion pricing or tolls on heavily-trafficked roads to reduce the number of cars on the road - Dugódíj vagy útdíj bevezetése a nagy forgalmú utakon a gépkocsik számának csökkentése érdekében

 5. - Improving the efficiency and connectivity of public transportation through the use of smart city technologies, such as real-time tracking and routing - A tömegközlekedés hatékonyságának és összekapcsolhatóságának javítása az intelligens városi technológiák, például a valós idejű követés és útvonaltervezés alkalmazásával

 6. - Implementing pedestrian- and bike-friendly infrastructure, such as sidewalks and crosswalks, to encourage walkability and make cities more livable - Gyalogos- és kerékpárosbarát infrastruktúra, például járdák és gyalogátkelőhelyek kialakítása a gyalogosforgalom ösztönzése és a városok élhetőbbé tétele érdekében
section_3
section_3
Lakhatással kapcsolatos problémák
 1. - Lack of affordable housing options, leading to high levels of homelessness or residents being unable to afford rent or mortgage payments - A megfizethető lakhatási lehetőségek hiánya, ami a hajléktalanság magas szintjéhez vezet, vagy ahhoz, hogy a lakosok nem tudják megfizetni a lakbér- vagy jelzáloghiteleket

 2. - Overcrowding in housing units due to high demand and limited supply - Túlzsúfoltság a lakásokban a nagy kereslet és a korlátozott kínálat miatt.

 3. - Poorly-maintained housing, leading to health and safety concerns for residents - Rosszul karbantartott lakások, ami a lakók egészségügyi és biztonsági problémáihoz vezet

 4. - Limited access to quality education and job opportunities due to the high cost of living in certain neighborhoods - A minőségi oktatáshoz és munkalehetőségekhez való korlátozott hozzáférés, mivel egyes városrészekben magasak a megélhetési költségek

 5. - Gentrification and displacement of lower-income residents as housing prices rise in popular areas - Az alacsonyabb jövedelmű lakosok kiszorulása és elvándorlása, mivel a lakásárak emelkednek a népszerű területeken

 6. - Lack of accessible housing options for disabled individuals or those with mobility issues - A fogyatékkal élők vagy a mobilitási problémákkal küzdő személyek számára hozzáférhető lakhatási lehetőségek hiánya
Home-office munka előnyei és hátrányai

Pros:

 1. Increased flexibility in terms of work schedule and location - Nagyobb rugalmasság a munkarend és a munkavégzés helye tekintetében

 2. Savings on commuting time and expenses - Megtakarítás az ingázási idő és költségek terén

 3. Greater control over your work environment, such as the ability to create a comfortable and personalized workspace - Nagyobb kontroll a munkakörnyezet felett, például a kényelmes és személyre szabott környezet kialakításának lehetősége

 4. Potential for increased productivity due to lack of distractions and interruptions - A termelékenység növekedésének lehetősége a zavaró tényezők és munkamegszakítások hiányának köszönhetően

 5. Ability to balance work and personal responsibilities, such as caring for family members or pets - Lehetőség a munka és a személyes kötelezettségek, például a családtagok vagy háziállatok gondozása közötti egyensúly megteremtésére

Cons:

 1. Difficulty separating work from personal life, which can lead to burnout - Nehéz elválasztani a munkát a magánélettől, ami kiégéshez vezethet

 2. Isolation and lack of social interaction with coworkers - Elszigeteltség és a munkatársakkal való társas érintkezés hiánya

 3. Difficulty in maintaining boundaries and switch off from work - Nehézségek a munkaidő-szabadidő határ fenntartásában és a kikapcsolásban

 4. Distractions at home and a lack of clear boundaries between work and personal time can lead to longer work hours and work-life imbalance - Az otthoni zavaró tényezők és a munka és a magánélet közötti világos határok hiánya hosszabb munkaidőhöz és a munka és a magánélet egyensúlyának megbomlásához vezethet

 5. Lack of ergonomic office equipment and furniture can lead to health problems and physical discomfort - Az ergonomikus irodai berendezések és bútorok hiánya egészségügyi problémákhoz és fizikai kényelmetlenséghez vezethet
section_3
hullam_1 hullam_2
e-Egyetem Logo
2023© angoleegyetem kft.
email ikon
info@e-egyetem.hu
telefon ikon
+36 20 338 2117
Kövess minket
facebook ikon
instagram ikon